islamRadyo & ilahi dinle - Makaleler: 塉 aylarn faziletleri
iletisim
Ana Menü

islami konular sesli

En Son Makaleler
Microsoft hesab覺 si...
Saray Sarmas覺 Nas覺...
BTN TAVUU TENC...
Beyran orbas覺
Piyaz Nas覺l Yap覺l覺r?
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

Parola

   
Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » Dini Konular » 塉 aylarn faziletleri
塉 aylarn faziletleri

Üç aylarn fazileti nedir?

 

Üç aylar diye bilinen Recep, 溍ban, Ramazan aylarna giriyoruz. 8 Nisan Cuma günü Receb-i 溳rif balyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun.  Bu aylarn rahmet, ma簭iret ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim cümlemizi devamnaerdirsin. 7 Nisan Perembe günü akam da Regaip Kandili’dir.

Üç aylar kameri aylarn yedincisi olan Recep ile balayan, 溍ban ay ile devam eden ve Ramazan ay ile son bulan aylarn toplu addr. Bir ylda bulunan be mübarek kandil gecesinin dört tanesinin bu üç aylarda bulunmas, üç aylarn ne kadar faziletli ve de簟rli oldu繠nu bizlere göstermektedir.

            Recep aynda bulunan iki kandil gecesi de Recep ayna ayr bir de簟r ve fazilet katmaktadr. Recep aynn ilk Cuma gecesi, Mübarek Regaip Kandilidir. Bu Kandil ile Müslümanlar üç aylara giri yapmaktadr. Yirmi yedinci gecesi ise Mübarek Miraç Kandilidir. Bilindi簨 gibi Miraç Kandili, be vakit namazn müminlere farz klnd蹥, Bakara suresini son iki ayetinin indirildi簨 ve iman ile ölen müminlerin Cennete girece簨nin müjdelendi簨 mübarek bir gecedir.

            溍ban aynn tam ortasnda ise çok kymetli bir gece olan Mübarek Berat Kandili vardr. Bu gece ile ilgili Sevgili Peygamberimiz (sav) öyle buyurmaktadr. “溍ban aynn yars Berat Gecesi gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. üphesiz ki Allah, o gece günein batmasyla dünya göüne iner ve öyle buyurur. “Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rzk isteyen yok mu? Ona rzk vereyim! 溮fa dileyen yok mu? Ona ifa vereyim!. (彀niMace)

Ramazan ay ise batan sona rahmet, ma簭iret ve bereket aydr. On bir ayn sultan, müminler için bulunmaz, esiz bir aydr. Bu ayda da bin aydan daha hayrl olan Mübarek Kadir Gecesi vardr. Ramazan aynda bu ayla ve Kadir Gecesi ile ilgili çok daha geni bilgi vermek üzere Ramazan ayna imdilik fazla de簨nmiyorum. 愯allah sa簰k, shhat ve afiyet içerisinde bu aya ve bu geceye de kavuuruz.

            Regâip, Arapça bir kelimedir ve "re簜-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir eyi istemek, arzulamak, ona kar meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reîb" kelimesi ise, "re簜be"'den türemi olan bir isimdir ve kendisine ra簩et edilen, arzulanan, talep edilen ey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kymetli ve de簟ri büyük, çok iyi de簟rlendirilmesi gereken gece” manas anlalr. Bu gecede Yüce Allah lütuflarn sa簜nak sa簜nak ya簠rr.

            Recep aynn ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. 7 Nisan Perembe günü akam da Regaip Kandili’dir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermilerdir. Her Cuma gecesi bal bana kymetli bir gecedir. Bu iki kymetli gece bir araya gelince, çok daha kymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gece hürmetine, müminlere, birçok ihsanlar ve ikramlar yapar. Bu geceye de簟r verip ihya edenleri affeder. Bu gecede yaplan dualar ve ibadetler kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere saysz sevaplar verilir. Pazartesi ve perembe günleri oruç tutup, gecesini de ihya etmek ayrca çok sevaptr. Perembe günü Kandil gecesine oruç tutarak kavualm.

            Recep aynda oruç tutmak ise bal bana faziletlidir. Peygamberimiz (sav) in Ramazan ayndan sonra en çok oruç tuttu繠 ay, Recep ve 溍ban aylardr. Bu aylarda oruç tutmann kiiye kazandraca蹥 sevaplar çoktur.

            酨lam âlimlerininbildirdi簨ne göre, bu ay ekim ve ziraat aydr. Sevapl iler, oruç tutmak, tövbe etmek vs. güzel eyler yaplr. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat ve ekim aydr. 溍ban ay bakm aydr. Ramazan ay biçim aydr, yani mahsulün alnd蹥 aydr demiler. Demek ki Recep ay, bizi Ramazan ayna hazrlayan ma簭iret mevsimin ilk ay, Regaip de üç aylarn ilk kandili olmu oluyor.Onun için, "Recep ay tövbe aydr." demiler. Yani kul ne yapmal? "Yâ Rabbi! Ben anlayamamm, hatâ etmiim, bilememiim, suçluyum, kusurluyum, günahm çok, beni affet..." diyerek hatasn itiraf edip ve hatasndan dönerek, Cenâb- Hakk'n yoluna girmelidir. Bizi de bu Hakk yola girenlerden eylesin.

            溍ban ay ibadetlere devam etme aydr. Ramazan da mükâfatlarn alma aydr.


Regaip ile ilgili ayet-i Kerimeler:

Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "re簜be"den türemi olan çeitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "re簜be"ninifâde etti簨 mana için kullanlmaktadrlar.
Ayrca, "üphesiz Allah’n gökleri ve yeri yaratt蹥 günkü yazsna göre aylarn says on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardr. 毼te bu, Allah’n dosdo繢u kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede iaret buyurulan “ haram aylarn, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylar oldu繠 vurgulanmaktadr:

 

         Receb Ay ve Regaib Gecesi ile 愮gili Hadis-i 溳rifler:

 

• Allahü Teâlâ, Recep aynda oruç tutanlar ma簭iret eder[Gunye]

• “Receb-i erifin bir gün banda, bir gün ortasnda ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep’in hepsini tutmu gibi sevap verilir.” [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ay dnda Allah rzas için bir gün oruç tutan, iyi bir yar atnn bir asrda alaca蹥 mesafe kadar Cehennemden uzaklar.) [Ebu Yala]

• 煪 be gecede yaplan duâ kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip gecesi, 溍bann 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayram ve Kurban bayram geceleri.)[彀n-i Asâkir]

• 彀n-i Abbas (ra) hazretleri: “Resulullah (sav) Recep aynda bazen o kadar çok oruç tutard ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmutur.(Müslim)

• Muhakkak zaman, Allah’n yaratt蹥 günkü ekliyle akp gitmektedir. Yl on iki aydr. Bunlardan dördü haram aylardr. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle 溍ban aylar arasnda gelen Recep aydr." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

• "Recep ay Allah’n ay, 溍ban benim aym, Ramazan da ümmetimin aydr." (Aclûnî, Kefu’l-Hafâ, 1/423)

• “Receb ay girdi簨nde Hz. Peygamber öyle derdi:"Allahm! Recep ve 溍ban' bize mübarek kl ve bizi Ramazan ayna ulatr."(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Kim Recep aynda, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi! onu ma簭iret et”derler.[Ebû Muhammed]

• Hz. Aie ( r.a ) validemiz, “Resûlullah (sav), pazartesi ve perembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i 溳rifte, “Ameller AllahüTeâlâ’ya pazartesi ve perembe günleri arz edilir. Ben de amelimin Allah’a oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” buyururdu. (Tirmizî)

 

Kandil Gecelerini Nasl De簟rlendirmeliyiz?

 

1.Öncelikle Kur'an- Kerim okuyarak, Kur’an okuyanlar dinlenmeli. Kur’an ziyafetleri verilmeldir.

2.Peygamberimiz ( sav) Efendimize çokça salat ü selamlar getirilmeli. O’nun efaatini ümit edip, ümmetinden olabilme uuru tazelenmelidir. Sünnetleri ihya edilmelidir.

3.Aile bireyleriyle birlikte bu gecenin mana ve ehemmiyeti hakknda sohbetler edilmelidir.
4. Allah rzas için namaz klarak, Kaza namaz, nafile namazlar klnmal, Kandil gecesi, özü itibariyle ibadetle ve ibadet uuru ile geçirilmelidir.

5.Hayatmzn geçmi günleri ve yllar hakknda muhasebe yaplarak, Geçmiin muhasebesi ve murakabesi yaplmal, gelece簨n plan ve program çizilmelidir.

6.Günahlarmzn ba蹥lanmas için Allah'tan af dileyerek, bol bol tövbe ve isti簭ar edilmeli; idrak etti簨miz bu kandil gecesini son frsatmz bilerek nedametle çok iyi geçirmeliyiz.

7.Tefekkürde bulunulmal. “Ben kimim, nerden geldim, nereye gidiyorum, Yüce Allah’n benden istekleri nelerdir?” gibi konular bata olmak üzere hayati meselelerde derin düüncelere girilmeli.

8.Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek, di簟r mümin kardelerimize de dualar etmeliyiz.

9.Yoksul, kimsesiz, öksüz yetim, hasta, sakat, yal olanlar ziyaret edilerek, sevgi, efkat, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli, sevindirilmelidirler.

10.E, dost ve yaknlarmzla tebrikleerek, hayr dualarn almalyz.

11.Dargn ve küskünleri bartrarak, bu geceyi de簟rlendirebiliriz. Gönüller alnmal, kederli yüzler güldürülmelidir. Dargnlklarmz gidermeliyiz.

12.Mü’m inlerlehelalleilmeli, onlarla irtibatmz cihetinden rzalar alnmaldr.

13.Üzerimize haklar olanlar aranp sorulmal; vefa ve kadirinaslk ahlak yerine getirilmelidir.

14.Kandil gecesinin akam, yats ve sabah namazlarn cemaatle ve camilerde klnmaldr.

15.Bu Kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün oldu繠nca oruç tutulmaldr.

16.Vefat etmi yaknlarmzn, dostlarmzn, büyüklerimizin ve bizleri okutan hocalarmzn kabirleri ziyaret edilmeli, aziz ruhlar için Yasin ve Mülk süreleri okunup hediye edilmelidir.

17.Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevi iklimlerinde Hakk’a niyazda bulunulmaldr.

18.Hayatta olan manevi büyüklerimizin, anne ve babamzn, dostlarmzn ve di簟r yaknlarmzn, arkadalarmzn kandilleri bizzat gidilerek tebrik edilmeli veya telefon, e-mail çekerek tebrik edilmeli ve dualar istenmelidir.

19.Dini toplantlar, konferanslar, panel ve sohbetler düzenlenmeli, yaplan vaaz ve nasihatler dinlenmelidir. Bu gibi faaliyetlere itirak edilmelidir.

20.Bu Kandil gecelerinde sevdiklerimize, çoluk çocu繠muza hediye ve ikramlarda bulunmalyz.

 

 

 

 

Yazar admin - May覺s 09 2016 6159 Okunma · Yazdır
top image scrolling tools
facebook_share
twitter_share
linkedin_share
blogger_share
mailto
scrolltop
>>>CANLI DiNLE<<<
islamradyo ilahi dinle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.04 saniye 1,692,732 Tekil Ziyaretçi islamRadyo
Copyright © 2014 islami radyo, islam radyo, ilahi, ilahi dinle, islami m羹zik,mekke canl覺, medine canl覺, canl覺 yay覺n, radyo dinle
Bu sitede adsense reklamlar覺 g繹sterilmektedir...
islamRadyo

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.